วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

            “ภายในปี พ.ศ.2558 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดมีความเป็นเลิศทางวิชาการ   มีความรู้คู่คุณธรรม   ก้าวทันเทคโนโลยี มีความพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”

คำขวัญโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

 “เรียนดี  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม”