ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
 
         โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด  ตั้งเมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2482  เดิมชื่อว่า  “  โรงเรียนประชาบาลตำบลสารภี3 ”โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองหัวแรดเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น เตรียมประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2512  ได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนอยู่  ณ  ที่ตั้งปัจจุบันนี้  คือ  เลขที่  138  หมู่ที่ 2  ตำบลแหลมทอง  ถนนโชคชัย - เดชอุดม  อำเภอหนองบุญมาก    จังหวัดนครราชสีมา    จากการบริจาคทรัพย์ ที่ดิน      และแรงงานจากชาวบ้าน   ในการก่อสร้างอาคารไม้  จำนวน  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง   บนเนื้อที่  49 ไร่ 
          ปัจจุบันมีอาคารเรียนจำนวน  5  หลัง และมีอาคารระกอบ  จำนวน  3  หลัง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ให้บริการประชาชนในเขตบริการ   จำนวน  2  ตำบล  คือ  ตำบลแหลมทอง    และตำบลหนองหัวแรด   จำนวน  9  หมู่บ้าน คือ  ตำบลแหลมทอง  มี  4  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1   หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3   และหมู่ที่ 8   ตำบลหนองหัวแรดมี   5  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 4   หมู่ที่ 6   หมู่ที่13   และหมู่ที่ 15  
         
ผลงานโรงเรียน
  • ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2540 ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2) เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2553
  • ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน สมศ.รอบที่ 3   เมื่อ ปีพ.ศ. 2554 
  • พ.ศ.2554 ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  และ  1 ร่วมกิจกรรม จากการเป็นตัวแทน สพป.นครราชสีมา เขต 2  เข้าแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 61  ณ จังหวัดมหาสารคาม 
  • พ.ศ.2555 เป็นตัวแทน สพป.นครราชสีมา เขต 2 แข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรม Multi Skill
  • พ.ศ.2556  เป็นตัวแทน สพป.นครราชสีมา เขต 2 แข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดมุกดาหาร-นครพนม กิจกรรม Multi Skill , หนังสือเล่มเล็ก , ดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง 
  • พ.ศ.2560 เป็นตัวแทน สพป.นครราชสีมา เขต 2 แข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดขอนแก่น (6 กิจกรรม)
  • พ.ศ.2561 เป็นตัวแทน สพป.นครราชสีมา เขต 2 แข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 68  ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (9 กิจกรรม)
         ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียน  คือ  นายเสรี  เจริญกลาง   ในปีการศึกษา 2562  มีจำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  44  คน   มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  1,095  คน
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน                      รูปท่านท้าวสุรนารี

 

 

 

คำขวัญของโรงเรียน                          “  เรียนดี  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม  ”

 

 

อักษรย่อ                                             บ..

 

สีประจำโรงเรียน                                แสด - ขาว