วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

“ภายในปี พ.ศ.2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี 
มีความพอเพียง  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ
 
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใสตรวจสอบได้
ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”

 

คำขวัญโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

 “เรียนดี  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม”