พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Misson)

           1.   ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2.   จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคน

          3.   จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

          4.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษากับโรงเรียน

          6. บริหารจัดการศึกษาบนหลักธรรมาภิบาล

 

 

เป้าประสงค์ (Corporate Objective)

1.นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ทั้งการพูด อ่าน และเขียน ได้เป็นอย่างดี

3.นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

4.นักเรียนมีพื้นฐานทางการคิด คำนวณ ได้เป็นอย่างดี

5.นักเรียนรู้จักคิดและใช้เหตุผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

6.นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เมตตกรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และประหยัดอดออม

7.นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกาย  และจิตใจ

8.นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย  1 ชนิด

9.นักเรียนสามารถใช้คอมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการแสวงหาความรู้

  และสร้างสรรค์ได้

10.นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

  สามารถอนุรักษ์และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

11.นักเรียนมีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน และมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

12.นักเรียนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง

13.นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชน

14.ครูผู้สอนมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับผู้เรียน

15.ครูผู้สอนมีทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

16.ครูผู้สอนมีการผลิต และการใช้สื่อประกอบการสอนอย่างสม่ำเสมอ

17.ครูผู้สอนมีความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ  ด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน

18.ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพที่ดี และสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

19.ครูผู้สอนมีขวัญกำลังใจที่ดีและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

20.โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

21.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย

22.โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม

23.โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการแก่ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสม

24.โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น