ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด  สพป.นครราชสีมา เขต 2
ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน
ห้องเรียน EIS
(เสริมภาษาอังกฤษ
จากครูต่างชาติ)
ห้องเรียนปกติตามหลักสูตรแกนกลางฯ

 
อนุบาล 1 1 3
อนุบาล 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3