หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด  สพป.นครราชสีมา เขต 2
ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน
ห้องเรียน EIS
(เสริมภาษาอังกฤษ
จากครูต่างชาติ)
ห้องเรียนปกติตามหลักสูตรแกนกลางฯ

 
อนุบาล 2 2 2
อนุบาล 3 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.49 KB