ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด  

ปีการศึกษา 2560 - ปัจจุบัน

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุพัชษุ์    อภิวัสตรโชคชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
2 นายสมบูรณ์   เดชขุนทด รองประธาน
3 นายเสนาะ  ต่ายกระโทก รองประธาน
4 นายภานุมาศ  มากจันทึก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายโบตัน  คงสืบชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายพุฒิ  แก้วอุดร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นางศรีนวล  ยังทะเล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 พระครูวิมลสารวิสุทธิ์ ผู้แทนพระสงฆ์
9 พระปลัดประสงค์ชัยอนาลโย ผู้แทนพระสงฆ์
10 นายสง่า  ดินกระโทก ผู้แทนองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
11 นางจงกลณี   ชมกลิ่น ผู้แทนชุมชน
12 นายแสนเจริญ   เซียงนอก ผู้แทนศิษย์เก่า
13 นายจักรกฤษณ์   เตียงพลกรัง ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
14 นางสาวปัญณิศา  กาญจน์อนุกูล ผู้แทนครู
15 นายเสรี   เจริญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน/เลขานุการ
  คณะกรรมการเพิ่มเติม  
16 นางอารียา  สิวกระโทก กรรมการ
17 นายประณีต  ชาวป่า กรรมการ
18 นายบุญโรม  หนูกลาง กรรมการ
19 นางออม  ติดกระโทก กรรมการ
20 นายโปย  ชูชาติ กรรมการ
21 ผู้ใหญ่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน กรรมการ