ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช พงศ์ธนนนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี เจริญกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2553 - 7 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวละเอียด แซ่คู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน