ปฐมวัย

นางสาวสุดารัตน์ บังกระโทก
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพันนิภา ดาผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจิระนันท์ จันทะบาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนภเกตน์ กองเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจิราพร อ้อมนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอาภัสรา ดวงกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุพัตรา ปัญญาบุตร
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวลลิตา โมงกระโทก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวอรธีรา ศรสั่งอาจ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวพิมพร ประมาคะโม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวประณยา เรียนไธสง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวภัทรสุดา ยศกลาง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2