ปฐมวัย

นางสาวพิริยา เหนือเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางวิภาวี ทุ่งกระโทก
ผู้ช่วยครู

นางธัญย์จิรา ลีนามวงษ์ธนัน
ครูขาดแคลน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจีระนันท์ จันทะบาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุดารัตน์ บังกระโทก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพันนิภา ดาผา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนภเกตน์ กองเงิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสุพัตรา ปัญญาบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวลลิตา โมงกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวอรธีรา ศรสั่งอาจ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวประณยา เรียนไธสง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพิมพร ประมาคะโม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1