กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสาลี่ แคร่กระโทก
ครู คศ.3

นางจุฑารัตน์ คงนันทะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธนพร ปักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกิตยาภัทร์ ลมเชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางศศิธร ชิณศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุกัญญา สยามประโคน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเพ็ญทิวา โฉมงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปริศนา ห่วงกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2