ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิธร ชิณศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสาลี่ แคร่กระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจุฑารัตน์ คงนันทะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกิตยาภัทร์ ลมเชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวปวีณา โทนตะขบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวเพ็ญทิวา โฉมงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปริศนา ห่วงกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนภชนก ซาบำเหน็จ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นาวสาวภาวิณี อาษาวัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0