กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศศิธร ชิณศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสาลี่ แคร่กระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกิตยาภัทร์ ลมเชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวปวีณา โทนตะขบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเพ็ญทิวา โฉมงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปริศนา ห่วงกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนภชนก ซาบำเหน็จ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นาวสาวภาวิณี อาษาวัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรนภา ทินกระโทก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5