ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวราภา วงษานนท์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฐิติชญา ขันทะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนวินดา กลิ่นขจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวณัชชา ซึมกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวกมลพรรณ ตั้นสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0