กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวราภา วงษานนท์
ครู คศ.3

นางสุพรรณนี วิมลธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางฐิติชญา ขันทะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนวินดา กลิ่นขจร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4