กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพิมลพรรณ รุจิระวิจักขณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุดาณิษา ปัทมสกุลชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธัญวลัย สังฆมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายณรงค์ วงษานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมณฑิรา เฉียดกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3