ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมลพรรณ รุจิระวิจักขณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุดาณิษา ปัทมสกุลชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธัญวลัย สังฆมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายณรงค์ วงษานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนวรัตน์ ทิศกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4