ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเพ็ญจรัส พัวพัฒนกูล
ครู คศ.3

นางสาวลดารัตน์ โพธิ์สันเทียะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวิรุจน์ อภัยศิลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายภูบดินทร์ หาญกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุนันท์ จากโคกสูง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววารุณี ปัสสาวะสัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1