กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเพ็ญจรัส พัวพัฒนกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลดารัตน์ โพธิ์สันเทียะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายวิรุจน์ อภัยศิลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายภูบดินทร์ หาญกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุนันท์ จากโคกสูง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2