ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายธีรศักดิ์ ลำมนา
ช่างครุภัณฑ์ 3

นางสาวนพศร เกียรติวีราภรณ์
พนักงานธุรการ

นายไกรสินธ์ ศิริรังษี