ลูกจ้างประจำ

นายชูชาติ

นางสาวนพศร เกียรติวีราภรณ์
พนักงานธุรการ

นายไกรสินธ์ ศิริรังษี