ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกมลวัลย์ รัตนกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจริยา แผนพิมาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1