กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางกมลวัลย์ รัตนกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจริยา แผนพิมาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1