กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางธัญพร ศรีตาแสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพวงผกา มะสีผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอารีรัตน์ เดสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2