ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธัญพร ศรีตาแสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพวงผกา มะสีผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอารีรัตน์ เดสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2