กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธัญพร ศรีตาแสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพวงผกา มะสีผา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอารีรัตน์ เดสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3