กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจำนงค์ นารายณ์รักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายแสวง ดอกกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0