ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายนันทนนท์ บุญเรือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3