ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจำนงค์ นารายณ์รักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายแสวง ดอกกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0