กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางไพบูลย์ ศรีมะเริง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางโสภิสรดา แสงฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวบัณฑิตา เพิ่มพิบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจุฑาพร ตลับทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววรรณิภา มั่งมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเพ็ญศรี อสิพงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

MISS.LAARNI GASCON CASTILLON
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1