ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางไพบูลย์ ศรีมะเริง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโสภิสรดา แสงฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวบัณฑิตา เพิ่มพิบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวจุฑาพร ตลับทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววรรณิภา มั่งมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุจิตรตรา พาขุนทด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวเพ็ญศรี อสิพงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

MISS.LAARNI GASCON CASTILLON
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

MISS.DIOMATIL CABONITA PEREZ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

Miss.REZIEL SAJULGA BERNANTE
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0